Liu, Cheng-Wei   

                                                           Associate Professor
                                                 General Education Center
                                  Chaoyang University of Technology


‘@

                                                                            Address: General Education Center
                                                                                           Chaoyang University of Technology
                                                                                           168 Jifong E. Rd.
                                                                                           Wufong Township, Taichung County, 41349
                                                                                           Taiwan

                                                                               Phone: 886-4-2332-3000 ext. 4550
                                                                                    Fax: 886-4-2374-2345
                                                                                E-mail: cwliu@cyut.edu.tw, g120wei@yahoo.com.tw

‘@

Detailed Information

Home